Amsterdam Movement Practice wordt achter de schermen organiseerd door Andoh Coaching, het bedrijf van Richard Andoh. Hieronder lees je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op studenten van Amsterdam Movement Practice - en dus van Andoh Coaching. De gegevens van Andoh Coaching kan je vinden in de privacy policy.

Artikel 01: Ingang Studiekosten

Elk studietraject gaat in op de afgesproken ingangsdatum van de maand. Een studietraject heeft een minimale duur van 1 maand en wordt maandelijks automatisch verlengd, met uitzondering van de individuele lessenpas.

Artikel 02: Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de lessen en studiematerialen.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade

a. Opzeggen is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@richardandoh.com of naar info@movementpractice.amsterdam. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Andoh Coaching te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de lessen.

b. Wij conformeren ons aan Artikel 6 van de Algemene Leveringsvoorwaarden NLActief betreffende duur en beëindiging.

Artikel 04: Pauzeren van het studietraject

Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan 3 weken in het geheel niet in staat bent van de lessen gebruik te maken, is het op gronde van goede argumentatie mogelijk om het studietraject te pauzeren. Het studietraject kan voor maximaal 2 maanden worden gepauzeeerd. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Artikel 05: Studietraject strikt persoonlijk

Het studietraject heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het studietraject strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 06: Openingstijden & tarieven

a. Andoh Coaching is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Andoh Coaching zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. Andoh Coaching zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 07: Betaling

a. De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Andoh Coaching gemachtigd is te incasseren.

b. De verschuldigde studiekosten wordt per maand automatisch geïncasseerd op basis van de ingangsdatum.

c. Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.

Artikel 08: Orde/instructievoorschriften

a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door Andoh Coaching (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Andoh Coaching, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Andoh Coaching gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 09: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het attenderen van de lessen geschiedt op eigen risico. Andoh Coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Andoh Coaching hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 10: Leveringsvoorwaarden NLActief

Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Artikel 11: Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Andoh Coaching opgestelde algemene voorwaarden na te leven. Andoh Coaching is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Andoh Coaching te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 12: Relatiebeding

Het is een lid zonder schriftelijke toestemming van Andoh Coaching niet toegestaan om gedurende 12 maanden na beeindinging van het abonnement of tijdens het abonnement onder bestaande leden te werven om diensten te verlenen de gelijk staan of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden/diensten van Andoh Coaching. Indien dit gebeurt is het Andoh Coaching toegestaan om het abonnement zonder restitutie van het resterende bedrag per direct te beeindigen.

Artikel 13: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de leiding van Andoh Coaching beoordeeld. Alle geschillen die tussen Andoh Coaching en leden ontstaan zullen worden beslecht door de Geschillencommissie Fitness of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Andoh Coaching gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.